บุคลากรกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


นางบุญชู  โคตรบรรเทา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0872362596นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี
นักจัดการงานทั่วไป
0813206859นางนิภาพร  อาจนนลา
นักจัดการงานทั่วไป
0895763748นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ
เจ้าพนักงานธุรการ
0847430828นายบรรณรัตน์  บรรยง
พนักงานขับรถยนต์
0896178397นายสุปัน  บุญไสย์
พนักงานขับรถยนต์
0827383395นายชัยยะ  จะรัมย์
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
0868142634นางจรรยา  อุปรีศรี
แม่บ้าน
0807544871นางสร้อยเพชร  โสมา
แม่บ้าน
0857431586นายสมศักดิ์  สุนทรโรจน์
ยามรักษาการนางวรรณภา  ดวงสุพรรณ
นักประชาสัมพันธ์
0888725892